Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.

Szanowni Państwo,

Organizacje Pozarządowe

Warmii i Mazur

              W związku z przystąpieniem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do opracowania Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania propozycji zadań/działań o znaczeniu regionalnym do projektu programu., które w roku 2012 mogłyby zostać zrealizowane we współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi. Propozycje w ramach zaprezentowanych priorytetów należy składać w terminie do dnia 3 czerwca br. wg formularza w załączeniu, na adres mailowy: op@warmia.mazury.pl  lub m.katarzynski@warmia.mazury.pl

                Zgłoszone zadania/działania zostaną przedstawione i przeanalizowane podczas spotkań grup roboczych opracowujących cele i zadania do realizacji w roku 2012.

        

Z poważaniem

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.