VIII sesja Rady Gminy Srokowo 27 maja 2011

Serdecznie zapraszam
na VIII sesję Rady Gminy Srokowo,
która odbędzie się w dniu 27 maja 2011r. (piątek)
o godz. 12:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Srokowo:
– informacja Policji, straży pożarnej, straży granicznej.
7. Ocena funkcjonowania służby zdrowia w gminie Srokowo w 2010r.
8. Informacja o posiadanych zasobach turystycznych i ich wykorzystaniu w gminie Srokowo.
9. Analiza wykonania budżetu gminy Srokowo za 2010r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015,
10.2. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
10.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Srokowo na lata 2011-2017,
10.4. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2011r.,
10.5. przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych” oraz upoważnienia Wójta Gminy Srokowo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
10.6. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Srokowo,
10.7. przystąpienia gminy Srokowo do realizacji zadania: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej, z remontem stolarki drzwiowej zewnętrznej zabytkowego Ratusza w miejscowości Srokowo w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
10.8. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.
11. Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
13. Przyjęcie protokołu Nr VII)2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.