VII sesja Rady Gminy 27.04.2011

27 kwietnia 2011 r o godz 13 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się VII sesja Rady Gminy Srokowo. Uczestniczyło w niej 12 radnych, radca prawny Urzędu Gminy, pracownicy UG i kierownicy jednostek budżetowych. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady Gminy p. A.Kamiński przeczytał zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przekazania Sekretarzowi Gminy obowiązków związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu na czas swojej choroby tj. od 12.04.2011 do 06.05.2011 r. Zastępca Wójta nie przekazał radnym sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

Przewodniczący Rady poinformował, że w ubiegającym miesiącu 3 radnych odbyło szkolenie dotyczące udzielania absolutorium wójtom oraz opowiedział o zwycięstwie naszych radnych w turnieju piłki siatkowej.

Następnym punktem programu sesji były interpelacje radnych – żaden z radnych nie zgłosił zapytania.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 r ograniczona została do odczytania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Krótko ustosunkowała się do niej p.Skarbnik – wyjaśniła, że ogromna kwota zadużenia naszej gminy na koniec 2010 w wys. 4 mln 100 tyś zł to wynik kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW, wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej miejscowości Kosakowo – Jegławki – Srokowo, Leśniewo – Kaczory oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Leśniewo i Pieczarki gm. Srokowo, w wysokości 2 645 455 zł co stanowi 38,29 % wartości kosztorysowej tej inwestycji, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie. Zwrot otrzymanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu państwa dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. w 2011 r. W przypadku nie wpłynięcia środków z budżetu państwa z przyczyn zależnych od gminy, źródłem spłaty pożyczki i realizacji zabezpieczeń będą dochody własne gminy z podatków i opłat. Gmina kończy w tym roku spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 na oczyszczalnię, do 2017 roku spłacać będziemy 1 mln 600 tyś zł zaciągnięte na II etap kanalizacji, a do 2015 roku pożyczkę na I etap kanalizacji. Deficyt budżetu gmniy wyniósł 3 mln 300 tyś zł.

Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej gminy

Wskaźniki Opis wskaźnika
Wskaźnik dochodowości dochody gminy na jednego mieszkańca
Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach wydatki inwestycyjne dzielone na wydatki
Wskaźnik zadłużenia 1 

[%]

obsługa zobowiązań w roku bieżącymdzielone na dochody gminy ogółem zrealizowane w roku poprzednim
Wskaźnik zadłużenia 2 

[%]

(rata kredytów i pożyczek + odsetki)dzielone na dochody gminy w roku bieżącym < 15%
Wskaźnik możliwości zadłużenia gminy [%] kwota zadłużenia dzielona na dochody gminy w roku bieżącym <60%
Struktura 1 

[%]

dochody zrealizowane w roku bieżącym dzielone na dochody + przychody budżetu zrealizowane w roku bieżącym
Struktura 2 

[%]

wydatki zrealizowane w roku bieżącym/wydatki + rozchody zrealizowane w roku bieżącym
Poziom wydatków finansowych [%] wydatki finansowe w roku bieżącym / wydatki roku bieżącego

Na pewno szczegółową ocenę zeszłorocznego budżetu przedstawi Komisja Rewizyjna, która oczekuje na sprawozdanie finansowe Skarbnika Gminy i na jego podstawie wyda swoją opinię.

Następnym punktem sesji była ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w naszej gminie. Wszystkie komisje oceniły poziom oferty zajęć sportowych dla mieszkańców miejscowości Srokowo jako szeroką i ciekawą. Gorzej jest z dostępem w innych miejscowościach gminnych. Sale gimnastyczne przy szkołach w terenie nie są wykorzystywane wystarczająco. Radni zwrócili uwagę aby w tym roku sale były ogrzewane i dostępne zimą. Jeśli chodzi o Srokowo radni przedstawili projekt dyskutowany na komisjach, który jest teraz w fazie analizy i zbierania opinii – aby zajęcia odbywające się w hali Sportowej “Śnieżka” przenieść do sali gimnastycznej przy Gimnazjum. Pozwoli to na oszczędności w ogrzewaniu.

Główne nieprawidłowości, które wytknęli radni podczas oceny stanu sportu:

 • brak działania Rady Sportu, która nie odbyła jeszcze ani jednego spotkania,
 • “Orlik” nie funkcjonował zimą,
 • drużyna piłkarska ma problemy z opłaceniem trenera, który na chwilę obecną trenuje za darmo, także grupę juniorów,
 • nie ma osoby w urzędzie gminy, która pomogłaby przy pisaniu wniosków o pieniądze unijne – zatrudniona osoba przebywa na urlopie macierzyńskim,
 • mało zajęć sportowych w wioskach gminnych,
 • mało imprez sportowych zachęcających do uprawiania sportu najmłodsze dzieci,
 • brak synchronizacji pomiędzy inspektorami zatrudnionymi przez UG a nauczycielami w szkołach,
 • oferta sportowa przygotowywana przypadkowo, na zasadzie “inni coś robią to i wy coś zróbcie”,
 • osoby, które zajmują się sportem powinny być pasjonatami,

Do opinii radnych mieli okazję ustosunkować się inspektorzy d/s sportu, którzy pracują na obiektach sportowych – p. Józef Polakowski i p. Adam Makar. Zwrócili oni uwagę, że pomysł zamknięcia hali “Śnieżka”spowoduje problemy logistyczne – trudno będzie pogodzić regularne zajęcia siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej na jednej sali sportowej. Poza tym wykorzystywany jest regularnie stadion przy “Śnieżce”, a hala zabezpiecza zaplecze dla zawodników. Inspektorzy zwrócili uwagę na problemy z transportem dzieci i młodzieży – ogranicza to możliwości współpracy na szczeblu gminnym i ponadgminnym. Nie dysponują także nawet najdrobniejszym budżetem na nagrody lub inne drobiazgi motywacyjne. Jeśli chodzi o odśnieżanie “Orlika” – w innych gminach są do tego wyznaczone osoby ze sprzętem, u nas zajmuje się tym jedna – inspektor ds sportu.

Przewodniczący Rady poinformował, że zakup granulatu zabezpieczającego trawę na “Orliku” jest tylko kwestią czasu. Zapowiedział także, że zaplanuje wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy, gdzie będzie można podpatrzeć jak można zarobić na bazie sportowej, zwrócił uwagę na potrzebę zmian w działalności Rady Sportu.

Sprawozdanie ze współpracy ( a raczej braku współpracy) z miastami partnerskimi przedstawiła Sekretarz Gminy – umowy podpisane mamy z dwoma miejscowościami – Kurskaja Kosa i Zimne. Z żadną nie utrzymujemy kontaktów gospdarczych ani kulturalnych – radni stwierdzili potrzebę zmiany tej sytuacji.

Radni podjęli następujące uchwały:

1.określania zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Srokowo- przyjęta jednogłośnie;

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2011– 2017 i budżetu na rok 2011 – zwiększono dotację celową na zasiłki stałe, zwiększono przychody o kwoty na opiekę nad grobami wojennymi i kwotę 78 tys zł na stypendia na I półrocze,zabezpieczono pieniądze na przyłącza internetu do świetlic w Solance i Sińcu oraz na nieplanowany wcześniej zakup autobusu, na spawanie pieców co w szkole – przyjęta jednogłośnie;

 

Następnym punktem porządku obrad były wolne wnioski – z sali zaczęły padać konkretne zapytania:

 • dlaczego przedłużają się prace związane przy realizacji kanalizacji – mieszkańcy Kosakowa mają wodę w piwnicach i na podwórzach, niektórzy z nich są podłączeni do kanalizacji a niektórzy nie. Na pola rolników kolejny raz wjeżdża ciężki sprzęt, niszcząc trawy i zasiewy. Dzieje się to bez wiedzy rolników. Wyrazili oni pisemną zgodę na jednorazowe wejście na posesje i pola. Przedstawiciele mieszkańców podkreślali brak kontroli ze strony Urzędu Gminy nad ekipami wykonawców. Nikt z mieszkańców nie został poinformowany kiedy inwestycja zostanie zakończona. Zniszczeniu uległy place zabaw w Kosakowie i Leśniewie, boisko w Kosakowie. Radca prawny gminy wyraził zdziwienie takim stanem rzeczy – określił wchodzenie na pola bez zezwoleń jako skandaliczne. Na sesji nie było już p. Adamczyka, który odpowiada za dozór nad inwestycjami, dlatego zebrani nie poznali jego stanowiska.
 • Sołtys Sińca ponownie zaapelował o kosz na śmieci przy przystanku autobusowym oraz o zabezpieczenie zerwanej papy na remontowanej świetlicy – minął miesiąc od zgłoszenia, że mienie gminne niszczeje, sołtys zwrócił uwagę także na sprawę naprawy drogi wewnątrz wsi – mieszkańcy zobowiązali się sami ją naprawić jeśli dostaną trochę żwiru i żużlu – niestety, żwiru i żużlu nie dostali a urzędnicy wysłali tam równarkę, która drogę jescze bardziej zniszczyła.
 • Radna z Solanki zwróciła uwagę na zbyt rzadkie wywożenie nieczystości z Solanki, w efekcie po wsi fruwają śmieci a do koszy nie można dotrzeć bo odcinek jest nieutwardzony.
 • Z sali padł wniosek aby każdorazowa inwestycja poprzedzona była informacją dla mieszkańców o terminie jej rozpoczęcia i zakończenia a także o osobie odpowiedzialnej za jej dozór, do której można byłoby zgłaszać swoje uwagi.
 • Mieszkaniec Srokowa zapytał do kiedy Urząd Dozoru Technicznego zezwolił użytkować piec ciśnieniowy w budynku szkoły podstawowej w Srokowie – dyrektor szkoły odpowiedzał, że nie ma zezwolenia na jego użytkowanie – kontrola z UDT zapowiedziała wizytę na początku wakacji – wykonają ostateczny przegląd, ale jest raczej pewne, że nie będzie zezwolenia na dalsze jego użytkowanie – tego rodzaju piece w przypadku niesprawności stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, stąd wymogi cyklicznych badań Urzędu Dozoru Technicznego.

Sesja zakończyła się ok. godz. 16.00.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.