VI sesja Rady Gminy w Srokowie

30.03.2011 odbyła się VI sesja Rady Gminy w Srokowie, w której uczestniczyło 14 radnych, wójt gminy, kierownicy jednostek, sołtysi i kilku mieszkańców.
Sesja miała bogaty program, pełen sprawozdań za 2010 r z działalności jednostek podległych i opinii komisji radnych.
Wójt poprosił o zmianę porządku obrad – wycofano punkt dot. uchwały w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami, wprowadzono głosowanie nad przyjęciem zadania zleconego przez U.Marszałkowski – opieka nad cmentarzami wojennymi na terenie gminy.
W temacie działalności międzysesyjnej pracownik UG odczytał informację o podjętych przez Wójta Gminy 7 zarządzeniach: m.in. ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, powołanie komisji do rozstrzygnięcia tego konkursu, ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży, informacja o wykonaniu budżetu UG za 2010 r.
Odczytano odpowiedź na interpelację radnej Cz. Gwóźdź w sprawie problemów z dowożeniem dzieci na konkursy i turnieje – Wójt potwierdził, że w budżecie zaplanowano te wydatki, poproszono dyrektorów poszczeg. szkół o określenie wysokości potrzeb i na tej podstawie podzielono w następujący sposób:
SP Srokowo – 1000 zł
SP Solanka – 900 zł
SP Jegławki – 3000 zł
Gimnazjum w Srokowie – 1500 zł , z zastrzeżeniem, że niewykorzystane kwoty zostaną zwrócone do budżetu gminy.

Następnym punktem obrad była analiza funkcjonowania ZGKiM, poszczególne komisje wyraziły swoją opinię po analizie dokumentacji i zapisów księgowych. Niestety, wszystkie te opinie były dość krytyczne – radni zwracali uwagę na duże kwoty zobowiązań i należności, wystąpiły także koszty odsetek za nieterminowe płatności ze strony ZGKiM na kwotę ok. 4000 zł. Nieściągnięte należności wynoszą ¼ przychodów. Kierownik jednostki S. Kachniarz tłumaczył kłopoty zubożeniem naszych mieszkańców i nieskutecznością działań windykacyjnych, radnych nie usatysfakcjonowała wypowiedź kierownika, rozpoczęła się dyskusja o potrzebie konkretnych działań naprawczych. Przewodniczący Rady stwierdził, że w kwietniu Rada zajmie się problemem zmian w Srokowskim ZGKiM – należy znaleźć optymalną formę prawną do działania tego zakładu.( Przypominam, że wsród radnych poprzedniej kadencji nie było dyskusji o tym, co dają inne formy np. spółka prawa handlowego, nie było pytań o możliwościach i ograniczeniach jakie narzucają przepisy rządowe, nie było pytań od kiedy trwają prace w Urzędzie Gminy nad projektem i jakie argumenty zdecydowały, że Urząd Gminy wybrał taką a nie inną formę przekształcenia z końcem 2010 r.) Radni zwrócili uwagę na braki sprzętowe, które powodowały problemy z odśnieżaniem. Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta Gminy o wydanie zarządzenia w sprawie zagospodarowania sprzętu rolniczego, który jest posiadaniu ZGKiM a którym nie można już świadczyć usług, ponieważ zmieniły się przepisy.
Wszystkie komisje zgodziły się przyjąć sprawozdanie z działalności ZGKiM załączając do swoich protokołów szereg uwag.

Następnym punktem obrad była analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – komisje wyraziły pozytywną opinię podkreślając zaangażowanie pracowników, 299 rodzin w gminie jest objętych różnymi formami pomocy, 115 osób otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, 38 osobom wypłacono w 2010 r tzw. becikowe, 221 dzieci objętych jest dożywianiem w szkole, większość podań od mieszkańców rozpatrywana jest pozytywnie.

Analiza Gminnego Ośrodka Kultury także spotkała się z pozytywną oceną radnych – w ich opinii ośrodek co roku poszerza ofertę, nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansowej, zwrócono uwagę na ciekawe innowacje w bibliotece, zapytano o duże zwiększenie kosztów energii, usług zewnętrznych i aktywów majątkowych, dyrektor jednostki wyjaśnił wzrost kosztów wydłużeniem czasu pracy domu kultury a wzrost aktywów – przejęciem eksponatów ze zlikwidowanego muzeum.
Informacja merytoryczna i finansowa dyrektorów szkół za zeszły rok także została przyjęta przez radnych jednogłośnie – dyrektorzy nie naruszają dyscypliny budżetowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zasugerował dyrektorom, aby w analizach wzorowali się na narzędziach stosowanych przy analizach ekonomicznych, np. technika SWOT( patrz. http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT). Komisja Rolnictwa i Infrastruktury zwróciła uwagę na dużą liczebność klas w Gimnazjum, może trzeba rozważyć potrzebę rejonizacji i wykorzystanie miejsca w szkołach w terenie. Uwagę radnych zwróciła ogromna kwota za godziny nadliczbowe. Jest to wynik przepisów dot. wynagrodzenia nauczycieli – jeśli wynagrodzenie nauczyciela nie osiąga ustawowego minimum samorząd jest zobowiązany do wypłacenia wyrównania – przydzielenie godzin nadliczbowych pozwala tego uniknąć.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Antyalkoholowego oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odczytała Pani Sekretarz – zostało zaakceptowane przez radnych bez uwag.
Następnym punktem sesji było głosowanie nad uchwałami.
Ponownie pod głosowanie wróciła uchylona ustawa o opłatach za przedszkole – przygotowano dwa projekty uchwały –jeden projekt ze stawką godzinową w wys. 2,20 zł i drugi ze stawką 2,00 zł.Kilku radnych argumentowało niższą stawkę tym, że w porównaniu z ościennymi gminami mamy bardzo wysokie stawki za przedszkole, poza tym działa ono tylko w czasie pracy szkoły podstawowej, urzędnicy UG podali swoją kalkulację godzinowej stawki pobytu dziecka – 5,65 zł, jeden z radnych stwierdził, że może lepiej byłoby zatrudnić opiekunki dla dzieci uczęszczających do przedszkola, bo będzie to taniej niż utrzymywać tak drogie przedszkole. Był to ten sam radny, który tak pozytywnie wyrażał się o małych, spełniających europejskie standardy klasach w szkole w Jegławkach. Szkoda, że edukacja przedszkolna, która jest priorytetem w EU nie jest już priorytetem dla niektórych radnych, którym szkolnictwo tak leży na sercu. W wyniku głosowania radni stosunkiem 13 głosów za i 1 wstrzymującym się zatwierdzili stawkę 2,00 zł/godz. Będzie ona obowiązywać od 01.09.2011 r – do tego momentu obowiązuje stara stawka w wys. 138,60 zł m-cznie.
Uchwalono także uchwałę w spr. przyjęcia zadania zleconego od Wojewody – opieka nad cmentarzami wojennymi na terenie gminy (dotacja na ten cel wynosi 3000 zl), zmieniono regulamin “Orlika” – zezwolono graczom na korzystanie z lanych korków, ustalono, że Rada Gminy wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszy sołeckich w budżecie 2012, zatwierdzono poprawki w budżecie dot. błędów rachunkowych wytkniętych przez RIO, zmiany kwot przeznaczonych na dowożenie dzieci, przesunięcie kwoty 55 tyś zł na zatrudnienie 9 osób (za pośredn. Urzędu Pracy), zatwierdzono uchwałą sprawozdanie finansowe GOK Srokowo.
W połowie obrad na salę weszła redaktorka Radia Olsztyn, przywitał ją Przewodniczący Rady, przedstawił zebranym, siedząc z tyłu przysłuchiwała się sesji i prawdopodobnie nagrywała materiał, ponieważ zza głów urzędników UG widać było wielki, włochaty mikrofon.
Do Rady Gminy wpłynął wniosek z Wojewódzkiego Kolegium Odwoławczego w sprawie skargi mieszkańca naszej gminy na działanie (a w sumie na brak działania) Wójta Gminy. Sprawa dotyczy świetlicy w Szczeciniaku, która mieści się budynku, którego współwłaścicielem jest osoba prywatna. Zagadkę nierozstrzygniętego konfliktu będzie musiała rozwiązać Komisja Rewizyjna.
Na zakończenie sesji kilka pytań zadał mieszkaniec Wyskoku – Daniel Doktór. Poprosił o udostępnienie kilku protokołów z wcześniejszych sesji (,które notabene powinny być do wglądu na BIP Srokowo, z niewiadomych przyczyn za porzedniej kadencji nie były zamieszczane), pokazał pismo z odpowiedzią Wójta Gminy na zadane na poprzedniej sesji pytania dot. odśnieżania – pytania te jego zdaniem były dowodem na lekceważący stosunek do mieszkańców jego miejscowości. Radca prawny zaproponował mieszkańcowi zastosowanie trybu skarżącego, w przypadku, gdy uważa on, że został zlekceważony. W toku dalszej dyskusji zebrani dowiedzieli się, że na gminę nałożono karę w wys. 48 tyś zł za użytkowanie gminnego wysypiska bez wymaganych pozwoleń – Wójt stwierdził, że jest w trakcie załatwiania umożenia tej kary, a w temacie odśnieżania dróg gminnych na Wyskoku powiedział, że gmina nie mogła tego zrobić, ponieważ powiat nie odśnieżał dróg głównych – temu stwierdzeniu zaprzeczyła Pani sołtys z Wyskoku – w/g niej powiatowe drogi były odśnieżane. W sali dawało się odczuć napięcie, wszyscy byli zmęczeni długą sesją, dlatego ostatni wniosek skierowany do Wójta przez sołtysa z Sińca o zabezpieczenie dachu na remontowanej świetlicy i o kosz przy przystanku autobusowym wywołał wyraźną irytację u adresata. Zresztą uzasadnioną – nie bardzo można zrozumieć, dlaczego takie tematy zaprzątać mają czas wójta, od takich rzeczy są w pełni kompetentni kierownicy jednostek. Jeśli wójt miałby się zajmować tak błahymi problemami, jak przydzielanie pracy robotnikom remontującym mienie gminne, ustalaniem harmonogramu odśnieżania czy wywożenia śmieci to gdzie znaleźć czas na pozyskiwanie funduszy europejskich czy analizy SWOT.
Długa i owocna sesja zakończyła się ok. .godz 16.30, nie wszyscy radni dotrwali do jej końca – dwóch zniknęło po przerwie.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.