KONKURS OFERT NA WYKONANIE W 2011 ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Srokowo
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONANIE W 2011 ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SROKOWO POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY PROWADZACE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
W NASTĘEPUJĄCYCH SFERACH:

I SFERY ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW

1.Promocja Gminy – promocja twórczości rękodzielniczej – 3 000 zł.
a) Stowarzyszenia promują Gminę- wykonanie materiałów promocyjnych
.
2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 000 zł.
a) rozwój , promocja talentów poprzez wspieranie funduszy stypendialnych,
– Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo.

3. Ochrona zdrowia – 6000 zł.

a)Przeciwdziałanie uzależnieniom

Zajęcia sportowe dla młodzieży – sposobem na organizację czasu wolnego bez negatywnych nałogów.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się łącznie kwotę 14  000 zł.

Kwota ta może ulec zmianie w przypadku:
a)braku akceptacji Wójta dla złożonych ofert,
b)przeznaczenia dodatkowych środków budżetowych na realizację zadań gminy.
II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin : maj – grudzień 2011 r.
2. Warunki realizacji zadania określa umowa zgodnie z wzorem przyjętym w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz.. U.  Nr 6 poz. 25).
III. Termin  i miejsce składania ofert:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia konkursu tj. w terminie do 28 marca 2011r do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo, 11-420 Srokowo Plac Rynkowy oferty zgodnej ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (DZ.U. Nr 6 poz.25 z 2011r ).- załącznik Nr 1 do ogłoszenia .
Na kopercie należy umieścić napis o treści
„Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w 2011r”

IV UPRAWNIENI
1.Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Srokowo oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

V ZASADAY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie do realizacji zadania publicznego może nastąpić w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie bądź wsparcia realizacji zadania wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
W przypadku wsparcia realizacji zadania minimalne i maksymalne kwoty dotacji wynoszą:
minimalna kwota: 500 zł,
maksymalna kwota: 6 000 zł.
(bez względu na ilość złożonych ofert, łączna suma przyznanej dotacji nie może być większa niż 6.000 zł.)

Zadanie realizowane w formie wsparcia finansowane jest ze środków budżetu Gminy do 75% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część musi być finansowana
ze źródeł własnych oferenta lub innych udokumentowanych źródeł zewnętrznych.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.