V sesja Rady Gminy Srokowo

28.02.2011 odbyła się w sali konferencyjnej UG w Srokowie V sesja Rady Gminy. Wzięło w niej udział 15 radnych. Pan wójt  był nieobecny. Po zatwierdzeniu porządku obrad radna Czesława Gwóźdź na wniosek Rady Rodziców złożyła interpelację w sprawie problemów dot. transportu uczniów gminnych szkół. W interpelacji poprosiła o ustalenie jasnych zasad, którymi będą się mogli kierować rodzice i nauczyciele przy organizacji wyjazdów na turnieje sportowe, konkursy i inne imprezy. Radna zwróciła uwagę, że obecnej chwili jest to wieczna loteria, czy transport zostanie zorganizowany, czy też nie. Niweczy to zaangażowanie nauczycieli i dzieci, ogranicza promocję szkół i gminy. W budżecie na 2011 r ujęto wniosek Rady Rodziców Gimnazjum o 9000 zł na te właśnie cele.

Następnym punktem porządku było przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 (dokument uchwalany po raz pierwszy, określa główne założenia dot. przychodów i wydatków gminy na przestrzeni kolejnych lat). Przedstawiciel Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. tego dokumentu – była pozytywna, ale RIO wytknęło wiele błędów rachunkowych.. P. Skarbnik Małgorzata Cwalina poinformowała radnych, że tuż przed sesją otrzymali uchwałę z ostatecznym projektem po zmianach. To stwierdzenie wywołało gorącą dyskusję – radni dokładnie wiedzieli, że uchwały budżetowe powinni otrzymać dużo wcześniej, aby móc się z nimi dokładnie zapoznać. Zwrócili uwagę, że nie powinni podejmować decyzji w tak kluczowych sprawach pod presją ostatecznego terminu, który upływał w dn. 28.02.2011. Radni pracowali nad projektem Wielolet.Planu Finans. i budżetu na 2011 r na komisjach, tam składali wnioski do tych dokumentów, ale nie dane im było zapoznać się z ostatecznym dokumentem wystarczająco wcześnie aby móc świadomie głosować. Radca prawny obecny na sesji określił swoje stanowisko – procedury są jasne – po zmianach nakazanych przez RIO komisje otrzymują poprawioną uchwałę na 14 dni przed sesją. Pani Skarbnik tłumaczyła się brakiem czasu na przygotowanie dokumentów dla radnych. Na sali zapanowała konsternacja, radni zawnioskowali za przerwą na szybką analizę zmian w budżecie, które wręczono im przed sesją. Wyglądało to trochę na uspokajanie własnych sumień, bo trudno oczekiwać, że w ciągu 0,5 godz przeanalizują, które ich wnioski uwzględniono, a które odrzucono i dlaczego. Uchwała o przyjęciu Wielolet.Prognozy Finansowej i budżetu na 2011 została w końcu przyjęta przez radnych. Nasuwa się tylko pytanie, czy najważniejsze uchwały w roku budżetowym przyjęto zgodnie z wymogami formalnymi?

Radni uchwalili także zmianę statutu sołectwa Solanka (w radzie 5 osób a nie 3 osoby jak dotąd).

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek dot działań promocyjnych w gminie – analiza wydatków promocyjnych wykonana przez Komisję Rewizyjną pokazała, że nieprecyzyjnie określono, na co konkretnie wydane zostaną pieniądze, w jakiej formie i kiedy ogłoszone zostaną konkursy dla stowarzyszeń, które mają zająć się promocją, nie funkcjonuje od roku stanowisko osoby zatrudnionej d/s promocji. Skierowano do P. Sekretarz Małgorzaty Chociełowskiej pytanie, jak radni mają zadziałać aby stanowisko d/s promocji w gminie zaczęło funkcjonować – odpowiedziała, że radni powinni złożyć w tej sprawie interpelację. We wniosku komisja ujęła propozycje: uaktywnienie strony internetowej gminy, wykorzystanie wyremontowanego spichlerza na punkt informacyjny, powołanie społecznej grupy, która mogłaby opracować plan promocji i pomóc wcielić go w życie.

Radny Marek Wawer poprosił o podanie terminu, kiedy ogłoszone zostaną konkursy dla stowarzyszeń w ramach zaplanowanych w budżecie kwot, otrzymał odpowiedz, że jeszcze w bieżącym tygodniu. W wolnych wnioskach zadano pytania o następujące sprawy:

  • co było powodem 3-dniowego spóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla nauczycieli – P. Skarbnik odpowiedziała, że z powodu opóźnień w realizacji płatności za wykonany projekt unijny
  • dlaczego w czasie obecnej zimy ani razu nie odśnieżano dróg gminnych w okolicach Bajor i Wyskoku, potwierdziła to radna z tego terenu, takie same zarzuty podnieśli sołtysi z kilku miejscowości – na sesji nie było już kierownika ZGK – nie odniósł się do tematu
  • czy w naszej gminie funkcjonuje jakiś zakres kompetencji u kierowników jednostek budżetowych, ponieważ, kiedy dzwoni się do tych kierowników ci odsyłają petentów do wójta,
  • dlaczego w budynku Gimnazjum jest bardzo zimno – P. Sekretarz M.Chociełowska odpowiedziała, że nic o takim fakcie nie wie, radni przypomnieli szybko o wielokrotnych skargach rodziców, wielokrotnych wnioskach dyrektora SP Srokowo o remont pieców co, które spełniały swoją rolę kiedy ogrzewały tylko budynek starej szkoły. Dodano przecież salę gimnastyczną przy gimnazjum a piece mają określoną wydajność. Dyrektor SP Srokowo złożył wniosek z ciekawym (choć częściowym) rozwiązaniem sprawy pieców – pozwalało ono zaoszczędzić ok 70 tyś zł z wydatków, które i tak gmina musi wydać na remont. Niestety, w uchwalonym budżecie wniosek ten nie został ujęty. Pani Skarbnik powiedziała, że w najbliższym czasie wykonana zostanie ekspertyza stanu kotłów.
  • Rodzice przedszolaków złożyli pisemny wniosek o zmiany w regulaminie przedszkola, uchwała ze stycznia została uchylona przez organ kontrolny, dlatego radni raz jeszcze zajmą się tą sprawą, obowiązują więc stawki ustalone jeszcze przez pierwszą uchwałę z sierpnia 2010
  • Jarosław Rutkowski zwrócił się z wnioskiem do Rady o dofinansowanie w gotówce do wyjazdów na turnieje w podnoszeniu ciężarów – ustlono, że gmina nie będzie dofinansowywać
  • Caritas zwrócił się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu transportu darów dla mieszkańców naszej gminy – nie ma możliwości  finansowania transportu przez gminę, jest to stowarzyszenie i może starać się o sponsorów lub w inny sposób zdobyć pieniądze.
  • mieszkańcy jednego z budynków w Srokowie zwrócili się o pomoc w eksmisji uciążliwego lokatora, który zagraża ich bezpieczeństwu.

Sesja zakończyła się ok godz. 18.

Jeden komentarz
  1. Czy otrzymano odpowiedź odnośnie kompetencji dyrektorów jednostek budżetowych? Jak uzasadniono odmowę sfinansowania wyjazdów p. Rutkowskiego oraz dowozu żywności od Caritasu? W końcu stowarzyszenia mają prawo zabiegać o pieniądze nawet w samorządach. Skoro to dotyczy dobra naszej gminy i naszych mieszkańców…I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś ponosi odpowiedzialność za błędy rachunkowe i nieterminowość w tej gminie?

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.