NOWE DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI

Ustawę z dnia 10 kwietnia974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zasąpiona zostanie przez dwa nowe akty prawne: ustawę z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych i ustawę z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 Ustawa o dowodach osobistych wejdzie w życie 1 lipca 2011r. i wprowadzi szereg korzystnych zmian w zakresie wydawania i funkcjonalności dowodu osobistego.

Nowy dowód osobisty będzie zawierał dwie warstwy: graficzną i elektroniczną. W warstwie elektronicznej (elektroniczny nośnik danych – tzw. chip) zapisane będą wszystkie dane zawarte w warstwie graficznej oraz dane służące do składania podpisu osobistego (e-podpis), który w elektronicznych kontaktach z urzędami będzie równoważny ze złożeniem własnoręcznego podpisu. Warstwa elektroniczna umożliwi również elektroniczne potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. w urzędzie lub w banku).

Ustawa o dowodach osobistych wprowadzi możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego w dowolnym organie gminy na terytorium RP.

Obowiązek posiadania dowodu osobistego będzie dotyczył wszystkich pełnoeltnich obywateli zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast prawo posiadania dowodu będą mieli wszyscy obywatele RP od chwili urodzenia. Dowody będą wydawane z terminem ważności 10 lat, z wyjątkiem osób do 5 roku życia, którym dowód osobisty zostanie wydany na 5 lat.

Wejście w życie nowej ustawy o dowodach osobistych nie będzie skutkowało koniecznością wymiany d.o. wydanych przed 1 lipca 2011r. , bowiem dokumenty te zachowają ważność do upływu terminów ważności w nich określonych.

Z kolei 1 sierpnia2011r. wejdzie w życie ustawa o ewidencji ludności, która zmieni zasady realizacji obowiązku meldunkowego. Nowe regulacje przewidują m.in.:

  • możliwość dopełnienia obowiązku meldukowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie,
  • obowiązek zameldowania się polskich obywateli i cudzoziemców – obywateli państw Unii Europejskiej w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,
  • możliwość wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego poprzez dokonanie zameldowania w nowym miejscu pobytu,
  • możliwość wymeldowania oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP w formie dokumentu elektronicznego,
  • obowiązek obywateli polskich zgłoszenia wyjazdu  za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • mniejszy niż obecnie zakres danych osobowych zgłaszanych przy dopełnianiu obowiązku zameldowania lub wymeldowania,
  • możliwość wydania decyzji administracyjnej o wymeldowaniu z urzędu albo na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu,
  • zniesienie kar za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców – obywateli państw UE (uchylenie art.147 Kodeksu wykroczeń
  • zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2014r.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.