31 stycznia 2011 – sesja Rady Gminy

31 stycznia 2011 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Srokowo odbyła się IV sesja Rady Gminy Srokowo. Uczestniczyło w niej 13 radnych (na ogólną liczbę 15). Po otwarciu Przewodniczący Aleksander Kamiński złożył Wójtowi F. Andruszkiewiczowi życzenia urodzinowe a przedstawiciele Rady wręczyli kwiaty. Po zatwierdzeniu porządku obrad, Wójt złożył sprawozdanie ze swojej  działalności od ostatniej sesji – wydał 8 zarządzeń m.i. w sprawie stawek czynszów za mieszkania i grunty komunalne, w sprawie wyboru sołtysów, sprzedaży lokalu przy Pl.Rynkowym 3.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił sposób składania interpelacji i zapytań ze strony radnych – interpelacje składane powinny być na ręce Przewodniczącego Rady  na piśmie i skierowane do Wójta lub kierowników jednostek budżetowych, na odpowiedź – także w formie pisemnej – samorząd ma 21 dni – . Zapytania mogą mieć formę ustną, wtedy odpowiedz radny uzyska niezwłocznie także ustnie lub jeśli zajdzie taka potrzeba odpowiedz zostanie skierowana do radnego na piśmie w terminie późniejszym.

Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani zapytań.

Pracownik Referatu Gospodarki Terenowej – pan Jan Adamczyk poinformował Radę o realizowanych inwestycjach w roku 2010 – budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na odcinku Leśniewo-Kaczory-Pieczarki-Srokowo i Jegławki-Kosakowo-Srokowo. Łączny koszt inwestycji – 4,38 mln zł, z tego 50 % z funduszy unijnych, w 2010 r z budżetu wydano 3,414 mln, plan na 2011 to 902 tyś zł. Wykonawca wpłacił na konto gminy 313 tyś zł kaucji na poczet ewent.prac porządkowych, które mogą wyniknąć po zakończeniu inwestycji.

Uchwały, nad którymi głosowali radni na IV sesji:

zmiany dot. funkcjonowania przedszkola przy SP w Srokowie  – doprecyzowanie, że zajęcia trwają cały rok oprócz świąt, ferii, wakacji – na podstawie informacji, które udostępnia minister edukacji – zmiana (zresztą kosmetyczna) przyjęta jednogłośnie.

zmiany dot. odpłatności za pobyt dziecka ponad podstawę programową – dotychczas obowiązywała uchwała, która określała opłatę na comiesięcznym  poziomie 10 % najniższego wynagrodzenia  w danym roku kalendarzowym –  co dawało w 2011 roku kwotę 138,60 zł. Pracownicy urzędu zaproponowali zmianę – opłata za przedszkole ponad 5-godz. bezpłatną podstawę naliczana będzie w stawce godzinowej – wys. ustalono na 2,21 zł/godz. Podczas dyskusji nach uchwałą Radny Marek Wawer zwrócił uwagę na, jego zdaniem błędny sposób wyliczenia w/w stawki – jeśli stara opłata, którą ustalono w sierpniu z rodzicami wynosiła 10% najniższego wynagrodzenia przez 10 m-cy w roku szkolnym (za okres przerwy wakacyjnej przecież nie można pobierać opłaty, będzie to niezgodne z wyrokiem Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,  który nakazuje uzależniać opłatę za pobyt od czasu, który dziecko spędza w przedszkolu), to roczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu to 1386 zł. Zakładając, że dzieci spędzają w przedszkolu 185 dni w roku po 4 godz. przy stawce godzinowej 2,21 zł daje to łącznie kwotę 1635,4 zł – to podwyżka o prawie 20%. Radni Lucyna Ładziak, Czesława Gwóźdź i Bogdan Staruch zaproponowali, aby odsunąć w czasie głosowanie nad zmianą stawki za przedszkole i przeanalizować sprawę jeszcze raz – jednak Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie, uzasadniając swoją decyzję tym, że sprawa stawki za przedszkole była dyskutowana na komisjach. Uchwała zmieniająca sposób odpłatności za przedszkole została podjęta przy stosunku głosób 8 za, 2 radnych przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Radni wybrali przedstawiciela do Związku Gmin Barcja – Franciszka Szepietowskiego. Podjęto także uchwałę o umorzenie zaległości za najem mieszkania komunalnego(zaległość ponad 20 tys zł) – radni zobligowali Kierownika ZGK Srokowo do kwartalnego sprawozdania z zaległości w opłatach za mienie komunalne, zażądali także zestawienia bieżących zaległości. Radni przyjęli także plan pracy Rady Gminy na poszczególne miesiące a także w rozbiciu na poszczególne komisje.

2 komentarze
  1. Jak widać radni w większości nie mają dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz podwyżek podatków, wody, radni podwyższają koszty edukacji przyszłych mieszkańców gminy. Pogratulować. Może zamiast 20 tys. bonusu za niepłacenie czynszu za mienie komunalne lepiej byłoby zainwestować w najmłodsze pokolenie? A może za przedszkole też nie płacić i rada przyjmie wniosek o umorzenie płatności? No i na te kwiaty też się złożyliśmy, Obywatele-Podatnicy…

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.