Małe projekty z PROW realizowane przez Związek Stowarzyszeń LGD9

Działania realizowane przez Związek Stowarzyszeń LGD9

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 LEADER

„Małe projekty”

Beneficjent:

 • osoba fizyczna, która jest:

            – obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

            – pełnoletnia,

–  zamieszkuje na obszarze objętym LSR (gminy: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, Wydminy) lub wykonuje działalność gospodarczą
na tym obszarze,

 • osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w szczególności kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność
  na tym obszarze,

Zakres pomocy:

 1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń
  i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów
  z obszaru objętego LSR
 2. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: 
  a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,

b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

 1. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: 

a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,

b)   kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

c)   kultywowanie języka regionalnego i gwary,

d)   kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

 1. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: 
  a)   utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

      b)   budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

 1. Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
 2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: 
  a)   odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

      b)   odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków
lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

c)   remont lub wyposażenie muzeów,

d)   remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

 1. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów
  i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
 2. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

Poziom dofinansowania

Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast pozostałe 30% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako wkład własny. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielona jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 100 000 zł w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, przy czym wysokość na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 000 zł  (całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić co najmniej 4500  , lecz nie więcej niż 100 000 zł).

Koszty kwalifikowane

 1. Ogólne na które składają się:

            a)   przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu,

            b)   opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych,

            c)   opłaty notarialne, skarbowe lub sądowe,

            d)   sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

2.   Zakupu materiałów lub przedmiotów.

3.   Zakupu usług i robót budowlanych.

4.   Najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń
lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym
że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

5.   Wszystkie inne koszty, które będą konieczne do poniesienia pod względem realizacji operacji oraz zostaną racjonalnie uzasadnione w projekcie.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 Beneficjent

 • osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako:

            –  rolnik,

            –  małżonek rolnika lub

            –  domownik.

 • Jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

 Zakres pomocy

      1)  usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

      2)  usług dla ludności,

      3)  sprzedaży hurtowej i detalicznej,

      4)  rzemiosła lub rękodzielnictwa

      5)  robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

      6)  usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją

            i wypoczynkiem,

      7)  usług transportowych,

      8)  usług komunalnych,

      9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

      10) magazynowania lub przechowywania towarów,

      11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

      12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

Poziom dofinansowania

Pomoc ma charakter zwrotu 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji, natomiast pozostałe 50% kosztów powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako tzw. wkład własny. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, nie może przekroczyć 100 000 zł.

Koszty kwalifikowane

 • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych);
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (wysokość tego kosztu kwalifikowanego uzależniona jest od wysokości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych);
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych).

Pomoc nie obejmuje kosztów

 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • nabycia nieruchomości;
 • nabycia rzeczy używanych

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Beneficjent

 • osoba fizyczna,

            –  osoba prawna,

–  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mająca obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 000 000 euro.

Zakres pomocy

      1)  usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

      2)  usług dla ludności,

      3)  sprzedaży hurtowej i detalicznej,

      4)  rzemiosła lub rękodzielnictwa

      5)  robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

      6)  usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją

            i wypoczynkiem,

      7)  usług transportowych,

      8)  usług komunalnych,

      9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

      10) magazynowania lub przechowywania towarów,

      11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

      12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

Poziom dofinansowania

Pomoc ma charakter zwrotu 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji, natomiast pozostałe 50% kosztów powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako tzw. wkład własny. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, nie może przekroczyć 300 000 zł.

 • Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

100 tys. zł  – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy i mniej niż 2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

200 tys. zł  –  jeśli biznesplan przewiduje utworzeni co najmniej 2 miejsc pracy i mniej niż 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowy operacji;

300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Koszty kwalifikowane

 • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych);
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (wysokość tego kosztu kwalifikowanego uzależniona jest od wysokości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych);
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych).

 Pomoc nie obejmuje kosztów

 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • nabycia nieruchomości;
 • nabycia rzeczy używanych

Informacje ogólne

Wnioski należy składać w siedzibie biura Związku Stowarzyszeń LGD9 w Węgorzewie,
ul. Portowa 2/3 po ogłoszeniu konkursów przez Związek Stowarzyszeń LGD9.

Po zakończeniu naboru wniosków Rada Związku Stowarzyszeń LGD9 ocenia projekty pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji. Po dokonaniu oceny wniosków przez Radę LGD9, są one przesyłane do Urzędu Marszałkowskiego (dotyczy działania Małe projekty) albo do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw) i tam sprawdzane pod względem merytorycznym. Podpisanie umowy na realizację operacji może nastąpić mniej więcej w terminie 7 miesięcy od dnia złożenia wniosku do biura LGD9 uwzględniając w tym poprawki do projektu nałożone przez w/w jednostki.

Środki finansowe w zasadzie można wydatkować już po złożeniu wniosku do biura Związku Stowarzyszeń LGD9, niestety są one jeszcze w tym momencie ponoszone na własne ryzyko. Dopiero w momencie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim bądź z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa beneficjent wie, które koszty operacji są kwalifikowalne i możliwe do poniesienia, a które nie.

Ważnym elementem jest fakt, iż starając się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 trzeba najpierw wydać pieniądze na realizację operacji  a następnie złożyć wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego bądź Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. Wypłata środków po złożeniu wniosku o płatność może nastąpić  w przeciągu około 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

Informacji na temat PROW na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela osoba pracująca na stanowisku Koordynatora ds. obsługi Rady Związku Stowarzyszeń LGD9, bezpośredni nr tel. 87 428 13 66, email: rada@mazurylgd9.pl.

Aktualne informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce Konkursy PROW-Leader.

 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.