Sesja Rady Gminy 30 XII 2010

 

30.12.2010 r w Sali Lustrzanej GOK Srokowo odbyła się III sesja Rady Gminy. Przewodniczący Aleksander Kamiński przywitał zebranych.

Pierwszą sprawą, którą zajęli się radni było poprawienie uchwały dot. powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Srokowie – Radna p.Czesława Gwóźdź zapytała jakie zmiany zostały zawarte w nowej uchwale – Wójt odpowiedział, że są to zmiany dot. zakresu robót, którymi może zajmować się nowopowołany zakład (- dop. Autora – od 01.01.2011 r jednostka budżetowa jaką został zakład może zajmować się tylko zadaniami własnymi gminy – tzn. dbać o drogi, wodociągi, zieleń. Nie będzie możliwości zarabiania na zewnątrz jak np. Na usługach kombajnami.) Radni przyjęli uchwałę 10 głosami, 2 radnych się wstrzymało od głosu.

Wójt Franciszek Andruszkiewicz odczytał sprawozdanie z wydanych od ostatniej sesji zarządzeń: w sprawie wyznaczenia na Lidera Gminnego w sprawie spisu powszechnego – Małgorzaty Chociełowskiej., ogłoszenia o terminie narodowego spisu powszechnego.

Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o wyznaczeniu starszego wiceprzewodniczącego jako odpowiedzialnego za zlecanie podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz o wyznaczeniu na przedstawiciela naszej gminy do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – Stanisława Kachniarza.

Kierownik ZUK Srokowo – p. Kachniarz przekazał zebranym informacje o planach samorządu naszej gminy w temacie gospodarki odpadami:

• gminne wysypisko za cmentarzem nie ma pozwoleń na funkcjonowanie – prowadzone są rozmowy co do przedłużenia jego działania do końca 2012 r. Jeśli się to nie uda nasze śmieci będą wożone do Mazan

• Srokowo uczestniczy wraz z wieloma innymi gminami w projekcie budowy nowoczesnego wysypiska z sortownią w Spytkowie pod Giżyckiem – termin oddania do użytku – I kwartał 2013 r., całkowity koszt budowy to ok.55 mln zł, z czego nasza gmina w zeszłym roku przeznaczyła 168 tys.zł na ten cel, w 2011 zaplanowano przekazać na inwestycję 293 tyś zł, a w 2012 – następne 290 tyś zł. Roczny koszt utrzymania takiego wysypiska to ok. 6 mln zł, dlatego w/g szacunków urzędników koszt wywozu śmieci w naszej gminie wzrośnie trzykrotnie.

Padło pytanie osoby z sali czy na gminny rynek wpuszczone zostaną inne podmioty z branży komunalnej, aby mieszkańcy mieli możliwość wyboru odbiorcy śmieci – p. Kachniarz odpowiedział, że tak, ale po uzyskaniu zgody Wójta.

(…)

ustawa z dnia 13 września 1996 r.

O utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 7. 1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

• wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

2. (uchylony).

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

3a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając:

1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;

2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady mają być przekazywane.

4. (uchylony).

5. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Na sesji Radni ustalili wysokość zarobków Wójta – tekst uchwały przeczytała p.Sekretarz M.Chociełowska – w/g projektu Wójt zarabiać będzie 9596 zł brutto + tzw. „13” (do tego dochodzą także tel. służbowy i samochód służbowy na wyłączny użytek). Radny Paweł Iwaniura przedstawił zgromadzonym informację zamieszczoną na www.srokowo-online.pl. O zarobkach innych wójtów z naszej okolicy. Wystąpienie radnego Iwaniury sprowokowało do zabrania głosu radnego Franciszka Szepietowskiego.Trudno określić, dlaczego – ale rzeczowa informacja, którą przeczytał jego przedmówca wywołała zdenerwowanie radnego Szepietowskiego. Przydługą i nudną tyradę Radnego można streścić w dwóch zdaniach (pomijając wywody o wysokim poziomie nauczania, jakie Radny odebrał w dzieciństwie)- Wójt na takie wynagrodzenie zasługuje, należy wziąć pod uwagę ogrom pracy, którą włożył w trakcie poprzedniej kadencji, ale zawsze znajdą się tacy, którzy Wójta potrafią oskarżyć o to, że za dużo śniegu napadało tej zimy. Dalszej dyskusji nad uchwałą nie było – radni przyjęli warunki płacy Wójta 9 głosami za, 2 przeciw, 3 radnych wstrzymało się.

Radni przyjęli uchwałę o zmianach w budżecie na 2010 rok – p. Skarbnik wyjaśniła, że deficyt budżetu zmniejszył się o ok. 230 tys zł w stosunku do tego co zakładano. Zwiększono wydatki na odśnieżanie, nauczanie indywidualne 1 ucznia, dokumentację remontu świetlicy w Solance.

Radna Czesława Gwóźdź zapytała o możliwość podstawienia przyczep i ciągnika, tak aby sami mieszkańcy mogli wywieźć śnieg, z którym nie radzą sobie służby komunalne – Kierownik Kachniarz obiecał się tym zająć.

Radny Zenon Bachowski zwrócił uwagę Kierownikowi ZUK na brak dbałości o odśnieżanie przed sklepami i instytucjami, które za to płacą w czynszach.

Radna Agnieszka Siewruk złożyła interpelację o zakup pługa do kosiarki samobieżnej w Gimnazjum. Dyrektor Gimnazjum poinformował, że pług i odśnieżarka spalinowa na potrzeby szkoły zostanie zakupiona zaraz na początku roku 2011.

Sesja zakończyła się spotkaniem opłatkowym z udziałem proboszcza K.Sawostianiuka.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.