SESJA ABSOLUTORYJNA

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo.

Nasz znak: RG.0002.7.2016                                                       Data: 14.06.2016r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się    30 czerwca 2016r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro)

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Srokowo.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Srokowo.
 4. Nadanie Honorowego Wyróżnienia Gminy Srokowo- Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”.
 1. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej Gminy Srokowo – GOK i animatorzy sportu.
 1. Rozpatrzenie sprawozdań za 2015r. i podjęcie uchwały w sprawie ich  zatwierdzenia:
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.;
 2. b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015r.;
 1. c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu  gminy za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 1. d) opinia Komisji Rady Gminy i dyskusja;
 2. e) głosowanie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2015r
 1. a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;
 2. b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo za 2015r.;
 1. c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium za 2015r.;
 2. d) głosowanie.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2016-2021,

10.2. zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2016r.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2.   Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 3.   Zakończenie obrad  XXIII  sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Srokowo                                                                           Aleksander Kamiński

Post wyświetlono 130 razy

Dodaj komentarz

Obowiązkowe pola są zaznaczone *. Twój adres email nie zostanie opublikowany.