VIII sesja Rady Gminy Srokowo 27 maja 2011

Serdecznie zapraszam
na VIII sesję Rady Gminy Srokowo,
która odbędzie się w dniu 27 maja 2011r. (piątek)
o godz. 12:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Srokowo:
– informacja Policji, straży pożarnej, straży granicznej.
7. Ocena funkcjonowania służby zdrowia w gminie Srokowo w 2010r.
8. Informacja o posiadanych zasobach turystycznych i ich wykorzystaniu w gminie Srokowo.
9. Analiza wykonania budżetu gminy Srokowo za 2010r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015,
10.2. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
10.3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Srokowo na lata 2011-2017,
10.4. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2011r.,
10.5. przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych” oraz upoważnienia Wójta Gminy Srokowo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
10.6. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Srokowo,
10.7. przystąpienia gminy Srokowo do realizacji zadania: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej, z remontem stolarki drzwiowej zewnętrznej zabytkowego Ratusza w miejscowości Srokowo w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
10.8. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.
11. Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
13. Przyjęcie protokołu Nr VII)2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Post wyświetlono 94 razy

Dodaj komentarz

Obowiązkowe pola są zaznaczone *. Twój adres email nie zostanie opublikowany.